VICTOR CEBAN

Şef departament
Conferenţiar universitar, doctor

Tel: +373 22 50-99-28
E-mail: victor.ceban@tran.utm.md
Adresa: str. Studenţilor, 9/8, blocul de studii nr. 6

De mai bine de 40 de ani, departamentul pregătește specialiști în domeniul transportului transportului auto și feroviar. Datorită studiilor urmate, inginerii licenţiaţi, masteranzii și doctoranzii desfășoară o activitate competitivă pe piața națională și internațională a muncii. Pentru realizarea programelor de învățământ, precum și a proiectelor de cercetare departamentul dispune de săli de studii renovate și 11 laboratoare. Fiecare curs este susținut cu materialele metodice, instalațiile și utilajul necesar. Studenţii au acces liber la reţeaua internet, iar pentru lucrări practice au la dispoziție softuri specializate.

Obiectivele programului de studiu:

 • Sporirea atractivității specialităților studiate prin actualizarea și dezvoltarea planurilor de învățămânT
 • Creşterea gradului de compatibilitate a programelor de învățământ la nivel național şi european
 • Metode de predare centrate pe student
 • Elaborarea și publicarea cursurilor universitare și manualelor.
 • Introducerea cursurilor interactive şi, în special, a celor de tip e-learning
 • Îmbunătățirea metodelor de instruire, implementarea rezultatelor cercetărilor științifice în procesul de instruire
 • Crearea oportunităților de stagii practice profesionale, printr-o colaborare mai bună între departament şi mediul socio-economic.

Facilități

 • 9 laboratoare
 • săli de studii renovate
 • Softuri specializate pentru studii
 • Instalații și utilaj necesar pentru activități practice
 • Parc rulant de automobile
 • Centru Naţional de Cercetare, Inovare şi Proiectare în Transporturi (CNCIPT)
 • Centru de formare continuă și cercetare „Siguranța rutieră”

Cu cine colaborăm?

 • „Orizontul” SRL
 • „Parcul Urban de Autobuze” ÎM
 • Calea Ferată din Moldova ÎS
 • Direcţia Generală Transport Public şi Căi de Comunicaţie
 • Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor
 • Uniunea Transportatorilor și Drumarilor
 • Întreprinderi de transport auto
 • Universitatea Politehnică, București, România
 • Universitatea „Transilvania”, Brașov, România
 • Universitatea din Piteşti, România
 • Societatea Inginerilor de Automobile din România
 • Netherlands Maritime University, Rotterdam, Olanda
 • Universitatea Tehnică de Stat de Automobile și Drumuri din Moscova, Rusia

Activitatea de cercetare

Departamentul Transporturi manifestă un interes sporit față de cercetare, fiind axat pe domenii de mare actualitate și interes. Cercetătorii implicați, printre care 14 doctori în științe tehnice şi economice, doctoranzi, masteranzi şi studenţi dezvoltă idei noi și inovează domeniul. Anual cadrele didactice ale departamentului organizează Conferinţa Naţională Ştiinţifico-Practică „Transporturi: inginerie, economie şi management”.

Principalele domenii științifice de cercetare, dezvoltare și inovare a departamentului Transporturi:

 1.  Surse de energie sigure, ecologice şi eficiente. Sursele de energie şi obiceiurile de consum ale industriilor europene, transporturilor, construcţiilor, oraşelor şi municipiilor sunt în mare măsură nesustenabile, ceea ce creează un impact semnificativ asupra mediului şi schimbări climaterice. Astfel, eficienţa energetică poate asigura una dintre cele mai rentabile modalităţi de a reduce cererea de energie, sporind astfel siguranţa aprovizionării cu energie, reducerea impactului asupra mediului şi asupra climei şi stimularea competitivităţii.
 2. Mijloace de transport inteligente, ecologice şi integrate. Cercetarea şi inovarea contribuie în mod substanţial la dezvoltarea şi adoptarea soluţiilor necesare pentru a reduce emisiile generate de activităţile de transport, nocive pentru mediu (cum ar fi CO2, NOx şi SOx); pentru a-şi reduce dependenţa faţă de combustibilii fosili şi, prin urmare, pentru a reduce impactul transportului asupra biodiversităţii şi a conserva resursele naturale.

Direcţii de cercetare:

 • integrarea economică și dezvoltarea sistemelor de transport
 • managementul întreprinderilor de transport
 • exploatarea tehnică și fiabilitatea mijloacelor de transport
 • tribologia cuplelor cinematice greu solicitate
 • sisteme şi tehnologii informaţionale în transport
 • strategii de dezvoltare sistemelor de transport-logistice
 • modelarea, planificarea şi prognozarea în transport
 • transportului urban
 • funcţionarea economico-financiară a sistemelor de transport-logistice
 • perfecționarea bazelor metodologice de instruire a conducătorilor mijloacelor de transport
 • organizarea şi siguranţa circulației rutiere
 • siguranța ecologică
 • marketing și calitatea serviciilor de transport

COMPONENŢA DEPARTAMENTULUI

Prenume, nume Funcția, titlul ştiinţifico-didactic E-mail
Victor Ceban șef departament, conf. univ., dr. victor.ceban@tran.utm.md
Grigore Ambrosi conf. univ., dr. grigore.ambrosi@tran.utm.md
Eduard Banari asistent univ. eduard.banari@tran.utm.md
Ilie Beiu asistent univ. ilie.beiu@tran.utm.md
Igor Beşleagă conf. univ., dr. igor.besleaga@tran.utm.md
Elena Bivol asistent univ. elena.bivol@tran.utm.md
Dumitru Ceban asistent univ. dumitru.ceban@tran.utm.md
Anatolie Corpocean asistent univ. anatolie.corpocean@tran.utm.md
Nicolae Daraduda asistent univ. nicolae.daraduda@tran.utm.md
Diana Dohotaru asistent univ. diana.dohotaru@tran.utm.md
Oleg Frunze lect. univ., dr. oleg.frunze@tran.utm.md
Nina Garştea conf. univ., dr. nina.garstea@tran.utm.md
Vladimir Goian conf. univ., dr. vladimir.goian@tran.utm.md
Vladimir Gorobeţ conf. univ., dr. vladimir.gorobet@tran.utm.md
Andrei Gudîma conf. univ., dr. andrei.gudima@tran.utm.md
Nicolai Hîncu conf. univ., dr. nicolai.hincu@tran.utm.md
Aliona Lîsîi conf. univ., dr. aliona.lisii@tran.utm.md
Ilie Manoli conf. univ., dr. ilie.manoli@tran.utm.md
Vadim Nantoi lect. univ., dr. vadim.nantoi@tran.utm.md
Dumitru Novorojdin conf. univ., dr. dumitru.novorojdin@imi.utm.md
Olivian Pădure lect. univ., dr., şef program Inginerie şi Management în Transporturi (IMT) olivian.padure@tran.utm.md
Oleg Petrov lect. univ., dr. oleg.petrov@tran.utm.md
Vasile Plămădeală lect. univ. vasile.plamadeala@fimit.utm.md
Igor Rotaru lect. univ., şef program Ingineria Transportului Auto (ITA) igor.rotaru@tran.utm.md
Natalia Şestenco-Diacek lect. univ. natalia.sestenco@adm.utm.md
Iurie Tezec conf. univ., dr. iurie.tezec@tran.utm.md
Petru Voleac asistent univ. voleac.petru@tran.utm.md
Margareta Vîrcolici conf. univ., dr. margareta.vircolici@tran.utm.md
Galina Voloşcenco conf. univ., dr. galina.voloscenco@tran.utm.md
Sergiu Armaşu lect. univ., dr. sergiu.armasu@tran.utm.md
Rodica Hîncu prof. univ., dr. hab. rodica.hincu@tran.utm.md
Iacob Cocoş lect. univ. iacob.cocos@tran.utm.md
Valeriu Lungu conf. univ., dr. valeriu.lungu@fua.utm.md
Mihail Roşcovan conf. univ., dr. mihail.roscovan@tran.utm.md
Ruslan Ţărnă conf. univ., dr. ruslan.tarna@pmai.utm.md
Nicolae Ababii lect. univ., dr. nicolae.ababii@mib.utm.md
Anatolie Daicu lect. univ., dr. anatolie.daicu@tran.utm.md
Parascovia Dîntu specialist documentaţie studii parascovia.dintu@imi.utm.md
Liudmila Beiu inginer liudmila.beiu@tran.utm.md
Arina Gac-Stoianova tehnician arina.gac-stoianova@tran.utm.md
Ala Tropoţel inginer ala.tropotel@tran.utm.md
Vasile Leu tehnician vasile.leu@tran.utm.md
Victor Zaharia inginer vactor.zaharia@tran.utm.md